Antychryst, wielki ucisk i pochwycenie wierzących

Słowo Boże wskazuje na to, że apokaliptyczne wydarzenia dni ostatnich rozegrają się na przestrzeni siedmiu lat, przy końcu którego to czasu powróci Jezus. Wynika to z dziewiątego rozdziału Księgi Daniela. [1]

Do tego proroctwa Daniela odniósł się Jezus, gdy przebywając na Górze Oliwnej z uczniami, próbował im wyjaśnić szczegóły odnośnie czasu Jego powrotu.

Pretrybulacjoniści błędnie identyfikują owe siedem lat z czasem wielkiego ucisku. [2] W Biblii wielki ucisk jest wyraźnie zdefiniowany, jako trwający tylko połowę tego okresu, czyli 3½ roku, o czym będzie mowa w dalszej części tego artykułu. [3]

 

Celem tego artykułu jest przedstawienie przepowiedzianych wydarzeń dni ostatnich w ich właściwej chronologii przedstawionej w Piśmie Świętym.

W Nowym Testamencie nauczanie odnośnie dni ostatnich zawarte jest głównie w rozmowie Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej (Mat 24-25; Łuk 21; Mar 13), w Listach apostoła Pawła do Tesaloniczan, oraz w Księdze Objawienia.

Zaczniemy najpierw od słów Jezusa, później przechodząc głównie do apostoła Pawła.

 

Rozmowa Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej

Rozmowa z uczniami na Górze Oliwnej, której zapis znajdujemy w Ewangeliach Mateusza 24-25, Łukasza 21 i Marka 13, zawiera najzwięźlejsze z całego Nowego Testamentu, przedstawienie nauczania Jezusa na temat czasu końca.

Przeanalizujemy tutaj zapis tej rozmowy dokonany przez Mateusza, czasami tylko odnosząc się do pozostałych autorów, ze względu na to, że przekaz Mateusza zawiera najwięcej szczegółów.

Rozdział 24 Ewangelii Mateusza rozpoczyna się od momentu, gdy Jezus opuszcza Świątynię po konfrontacji z duchowymi przywódcami Izraela. Wcześniej, w rozdziale 21, Mateusz opisuje tak zwany ‘triumfalny wjazd’ Jezusa do Jerozolimy, gdzie zebrane tłumy witały go jako Mesjasza. To doprowadziło do konfliktu z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, którzy nieustannie próbowali podważać Jego autorytet.

Pod koniec poprzedniego rozdziału Jezus powiedział żydowskim przywódcom religijnym, że opuszcza ich:

Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. (Mat 23:39)

Odrzucenie Jezusa przez religijnych przywódców Izraela, musiało spowodować ból w sercach uczniów. Zwracając uwagę Jezusa na wspaniałość Świątyni, jako największe osiągnięcie ich religii, najprawdopodobniej nadal żywili nadzieję na porozumienie z duchowymi liderami ich narodu:

A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni.” (Mat 24:1)

Jednakże w odpowiedzi na to Jezus zapowiedział im, że Świątynia zostanie kompletnie zburzona:

„A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony.” (Mat 24:2)

Wcześniej Jezus zapowiedział zniszczenie Jerozolimy, o czym jest powiedziane w Ewangelii Łukasza 19:41-44.

Wypełnienie tych dwóch proroctw nastąpiło po części w roku 70 n.e., kiedy to rzymskie legiony zburzyli Świątynię, a następnie w roku 135 n.e., kiedy zrównali Jerozolimę z ziemią, po upadku powstania Bar-Kochby.

Zapowiedź Jezusa o zniszczeniu Świątyni, i być może Jego wcześniejsze proroctwo o zniszczeniu Jerozolimy, popchnęło uczniów do zadania następujących pytań:

„A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?” (Mat 24:3) [4]

Pytanie postawione przez uczniów wskazuje na to, że uważali oni błędnie, że zburzenie Świątyni oraz ‘koniec świata’ wydarzy się w tym samym czasie.

 

Przechodząc do odpowiedzi na ich pytania, Jezus w pierwszej kolejności ostrzegł ich przed tym, że Jego powrót poprzedzi pojawienie się wielu fałszywych mesjaszów:

„A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.” (Mat 24:4-5) [5]

Następnie, według Jezusa, na świecie będą wojny oraz konflikty etniczne. Będzie głód, ludzie będą umierać od chorób i epidemii. W różnych miejscach wystąpią trzęsienia ziemi.

„Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści.” (Mat 24:6-8)

Świat w tym czasie będzie znajdował się w chaosie, zarówno politycznym i ekonomicznym. Podobnie będzie się działo w kościele, który będzie miał problem z fałszywymi nauczycielami i fałszywymi naukami. Jednakże według słów Jezus te wszystkie wydarzenia, to dopiero ‘początek boleści’.

To, co nastąpi potem, to straszliwe prześladowania wierzących:

„Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” (Mat 24:9-14)

Od wersetu 9 do 14 Jezus mówi o wydarzeniach, które w dalszej części tego rozdziału są określone jako wielki ucisk. [6]

Słowa Jezusa zdają się wskazywać na to, że pojedyncze pokolenie będzie świadkiem tych wszystkich wydarzeń, zarówno ‘początku boleści’, jak i globalnych prześladowań wierzących.

Choć nie możemy być tego na sto procent pewni, wiele na to wskazuje, że wydarzenia, które Jezus określił jako ‘początek boleści’, będą mieć miejsce w pierwszej połowie siedmiu lat, o których tutaj mówimy.

Brak pewności z usytuowaniem w czasie owych wydarzeń, wiąże się również z tym, że generalnie zarówno Jezus, jak i inni biblijni autorzy skupiają się na drugiej połowie końcowych siedmiu lat.

 

Odniesienia do wielkiego ucisku, jako trwającego trzy i pół roku, znajdujemy w Biblii wielokrotnie:

42 miesiące – Obj 11:2; 13:5
1260 dni – Obj 11:3
½ „tygodnia” (połowa 7 lat) – Dan 9:27
„Czas, czasy i pół czasu” (1 + 2 + ½ = 3 ½) – Dan 12:7; Obj 12:14

Co jest ciekawe terminy takie jak ‘połowa tygodnia’ oraz ‘czas, czasy i pół czasu’, zostały zdefiniowane, jako oznaczające 3 ½ roku, już przez Ireneusza z Lyonu w II wieku po Chrystusie. [7]

Rozpoczęcie drugiej połowy tego okresu będzie łatwo rozpoznawalne. Według słów Jezusa rozpocznie się to sprofanowaniem przez Antychrysta odbudowanej w Izraelu Świątyni, czyli wydarzeniem, które jest określane w Biblii jako ‘ohyda spustoszenia’ lub inaczej ‘obrzydliwość powodująca spustoszenie’ [8] (Mat 24:15; Dan 9:27, 11:31, 12:11)

To właśnie od tego wydarzenia rozpocznie wielki ucisk, czego głównym wyrazem będzie prześladowanie Żydów oraz wierzących w Jezusa.

Jezus ostrzega wierzących, którym przyjdzie żyć w tym okresie, przed straszliwymi prześladowaniami, które przyczynią się do męczeństwa wielu. Co do tego, że chodzi tutaj nie tylko o niewierzący Izrael, ale również i kościół, nie powinno być wątpliwości, zważywszy na to, że Jezus mówi tu o tych, którzy będą w nienawiści u wszystkich z powodu Jego imienia. [9]

Co więcej, według przekazu Mateusza, w tym czasie „wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić” (Mat 24:10). Presja prześladowań będzie zbyt duża dla wielu. Tylko prawdziwie wierzący, będą w stanie wytrwać do końca.

W wyniku prześladowań, wielu chrześcijan nie zdoła wytrwać w wierze. Wielu będzie szukać racjonalizacji swoich decyzji, aby pójść na kompromis, i dopasować się do świata. Wielu również zostanie odwiedzionych od biblijnej wiary przez fałszywych mesjaszy i proroków (wersety 4 i 24).

W wersecie 13 Jezus mówi: “A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” Czytając ten werset w kontekście całego rozdziału 24 widzimy, że Jezus nie mówi tutaj o duchowym zbawieniu, ale fizycznym wybawieniu. Ci, którzy wytrwają do końca, będą wybawieni poprzez pochwycenie kościoła (Mat 24:31; 1 Tes 4:17).

 

Wersety 15 – 24 nie tyle stanowią kontynuacje wydarzeń, które miałyby nastąpić po tych, które zostały opisane do tej pory, ale są raczej rozwinięciem tego, o czym Jezus powiedział wcześniej w wersetach 9 -14.

„Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.” (Mat 24:15-24)

W wersetach tych, mówiąc o Antychryście i profanacji Świątyni, Jezus klaryfikuje to, w jaki sposób rozpocznie się ten okres wielkich prześladowań. Oraz kontynuując, instruuje On wierzących w Jerozolimie i Izraelu, w jaki sposób zachować się w obliczu tego wszystkiego.

 

„Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.” (Mat 24:21)

Greckie słowo ‘ucisk’ to θλῖψις (thlipsis), i oznacza m.in. ucisk, kłopoty, cierpienie i prześladowania. [10]

Ogólnie możemy powiedzieć, że zarówno wierzący i niewierzący mogą doświadczyć thlipsis, jednakże z różnego powodu. Jezus powiada, że bycie chrześcijaninem będzie wiązać się z tym doświadczeniem:

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk [thlipsis] mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” (Jana 16:33)

Natomiast wielki ucisk to θλῖψις μεγάλη (thlipsis megalē), i odnosi się to specyficznie do 3½ roku u kresu dziejów.

 

Z drugiej strony gniew Boży to ὀργὴν (orgēn). To właśnie słowo jest użyte, gdy apostoł Paweł mówi o tym, że „Bóg nie przeznaczył nas na gniew [orgēn], lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.” (1 Tes 5:9)

 

I tak, z perspektywy Mateusza 24, wielki ucisk, czyli θλῖψις μεγάλη (thlipsis megalē), rozpocznie się od prześladowań Żydów oraz wierzących w Jezusa przez Antychrysta.

W Księdze Objawienia jest napisane o Antychryście:

„I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.” (Obj 13:7-8)

 

Podobnie jest to przedstawione w Księdze Daniela:

„A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.” (Dan 7:21-22)

 

Jednakże ten czas nie sprowadza się tylko do prześladowań ludu Bożego. Rzeczy, o których Jezus wspominał wcześniej, takie jak wojny, epidemie, głód, i wszelkiego rodzaju kataklizmy w przyrodzie, będą powodować to, że będzie to niezwykle trudny czas dla wszystkich ludzi na ziemi.

Do tego stopnia będą to trudne czasy, że Jezus powiedział:

A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.” (Mat. 24: 22).

 

W jaki sposób będą skrócone owe dni? Zostaną one skrócone przez powrót Pana.

Powracają do analizowanego tutaj rozdziału Ewangelii Mateusza, czytamy dalej:

„Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.” (Mat 24:25-28)

Podczas prześladowań wielkiego ucisku wierzący będą niecierpliwie oczekiwać powrotu Jezusa i zakończenia ich cierpień. Dlatego też Jezus ostrzega tych, którym przyjdzie żyć w tym okresie, aby nie dali się nikomu zwieść, że rzekomo już On powrócił i że gdzieś już tam jest.

Jezus powróci w widzialny sposób i cały świat, zarówno wierzący, jak i niewierzący, ujrzą Jego oślepiającą chwałę, gdy pojawi się na obłokach. Dokładnie tak jest to opisane w kolejnych wersetach:

A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą…” (Mat 24:29-30)

 

Powrotowi Pana w czasie wielkiego ucisku będzie towarzyszyć szereg kosmicznych i ziemskich kataklizmów. Mateusz pisze o zaćmieniu słońca i księżyca, i gwiazdach spadających z nieba. [11]

 

Łukasz, natomiast,  opisuje to w ten sposób:

„I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.” (Łuk 21:25-28)

Interesujące jest to, że gdy niewierzący ‘omdlewać będą z trwogi’ w obliczu tego, co będzie się dziać, Jezus zwracając się do wierzących mówi im, że gdy to wszystko zobaczą, aby ‘podnieśli swoje głowy, bo zbliża się ich odkupienie’. [12]

 

Opis tych samych wydarzeń znajdujemy również w Księdze Objawienia.

“I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?” (Objawienie 6:12-17)

 

Ciemność, która zapanuje na świecie, w wyniku zaćmienia słońca, księżyca oraz gwiazd, oraz szeregu globalnych kataklizmów, zostanie nagle przerwana oślepiającym blaskiem chwały Jezusa, pojawiającego się na obłokach.

Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.” (Obj 1:7)

 

Następną rzeczą, którą widzimy jest pochwycenie kościoła:

 „…i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.  (Mat 24:31)

Po tym jak Jezus ukaże się na obłokach, pośle On aniołów swoich, aby zabrali z ziemi wierzących, którzy wytrwali w wierze do tego dnia. To właśnie wtedy nastąpi pochwycenie kościoła. (Mat. 24: 30; 1 Tes 4:13:18; oraz Dz. Ap. 1:11; Obj 1:7).

W Biblii nigdzie nie ma mowy o sekretnym czy niewidzialnym pochwyceniu kościoła. Gdy Pan przyjdzie po kościół cały świat zostanie poruszony w dosłowny sposób. Jak widzieliśmy wcześniej, przyjściu Pana po kościół będzie towarzyszyć cała seria przerażających kataklizmów, ziemskich i kosmicznych. A sam Jego powrót zostanie objawiony każdemu człowiekowi na ziemi.

 

A co stanie się po pochwyceniu kościoła?

Zgodnie z tym, co było powiedziane w Księdze Objawienie, po pochwyceniu kościoła rozpocznie się ‘wielki dzień gniewu’ Boga, czyli ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς (hēmera hē megalē tēs orgēs) (Obj 6:17).

Gniew Boży – ὀργὴν (orgēn) – zostanie wylany na Antychrysta i niewierzący świat.

 

W Księdze Objawienia pochwycenie kościoła jest opisane w przerwie pomiędzy szóstą a siódmą pieczęcią (Obj 7:9-17). Zerwanie ostatniej, siódmej pieczęci, rozpoczyna czas gniewu Bożego nad mieszkańcami ziemi. Jest to opisane pod postacią siedmiu trąb i siedmiu czas gniewu Bożego. [13]

 

Apostoł Paweł na temat odstępstwa i objawienia się Antychrysta

W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł wyjaśnia wierzącym z tego miasta, że prześladowania i ucisk których doświadczają, nie są eschatologicznym dniem Pana.

Zachęcając ich do trwania w wierze, wyjaśnia im, że Pan wybawi ich i da im odpoczniecie, gdy „objawi się z nieba ze zwiastunami mocy swojej”. (2 Tes 1:7)

Zapewniając ich o tym, że nie zostali oni pozostawieni na dzień Pana, Paweł tłumaczy wierzącym w Tesalonice, że zanim ten dzień nadejdzie, najpierw muszą mieć miejsce dwa inne wydarzenia.

Drugi rozdział listu do wierzących w Tesalonice Paweł zaczyna od słów:

Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z nim…” (2 Tes 2:1)

Zwróćmy uwagę na to, że apostoł Paweł zdaje się łączy te wydarzenia, a mianowicie ‘przyjście Pana’ i ‘nasze spotkanie z nim’, jako mające miejsce w tym samym czasie.

Występujące w tym tekście słowo ‘przyjście’ to παρουσίας (parousias), czyli paruzja, natomiast wyrażenie ‘spotkanie nasze z nim’, czyli ἐπισυναγωγῆς (episynagōgēs), przypomina wcześniejsze nauczanie Pawła na temat pochwycenia (1 Tes 4:15-18; 2 Tes 1:7).

 

Paweł kontynuuje

„…prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. (2 Tes 2:2)

Najwyraźniej wierzący w Tesalonice doszli do błędnego przekonania, że dzień Pana już nadszedł, i że zostali oni pozostawieni na sąd Boży.

Lecz apostoł Paweł wyjaśnia im w tym miejscu, że zanim ten dzień nadejdzie, dwa inne wydarzenia muszą mieć miejsce.

Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (2 Tes 2:3-4)

 

Dzień Pana nie rozpocznie się zanim nie nastąpią te dwa wydarzenia:

– przyjdzie odstępstwo

– objawi się człowiek niegodziwości

Widzimy więc, że apostoł Paweł wyraźnie naucza, że zanim Pan Jezus powróci, musi nastąpić odstępstwo, czyli ἀποστασία (apostasia)¸ oraz musi pojawić się Antychryst.

 

Czym jest to odstępstwo lub apostazja, o której pisze apostoł Paweł?

Najprawdopodobniej chodzi tu o odejście od wiary wielu z tych, którzy określają się chrześcijanami, gdy pojawi się Antychryst. Najwyraźniej nastąpi oddzielenie ‘wierzących’ od ‘niewierzących’ w kościele.

 

Jakkolwiek zanim to wszystko nastąpi, zanim nastąpi odstępstwo i pojawi się Antychryst, Duch Święty, który w chwili obecnej powstrzymuje te wydarzenia, zaprzestanie przekonywać świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. (Ew. Jana 16:8) [14]

Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.” (2 Tes 2:5-8)

 

Gdy Duch Święty przestanie powstrzymywać pojawienie się Antychrysta, objawi się on światu.

A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.” (2 Tes 2:9-12)

 

W momencie, gdy Antychryst „zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga”, rozpocznie się czas wielkiego ucisku.

 

Rozdział ten Paweł kończy tymi słowami:

My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie.” (2 Tes 2:13-17)

 

Ze słów apostoła Pawła widzimy wyraźnie, że kościół, czyli wierzący w Jezusa, będą świadkami objawienia się Antychrysta.

Jeżeli kościół miałby zostać pochwycony przed pojawieniem się Antychrysta – jak jest bardzo często nauczane – to w jakim celu apostoł Paweł ostrzega wierzących przed odstępstwem i Antychrystem?

Nie mógł on po prostu powiedzieć, że dzień Pana nie nadejdzie, zanim nie nastąpi pochwycenie?

Zamiast tego apostoł Paweł wyjaśnia wierzącym w Tesalonice, że zanim powróci Pan oraz nastąpi „spotkanie nasze z nim”, czyli ἐπισυναγωγῆς (episynagōgēs), niewątpliwie poprzez pochwycenie, najpierw musi mieć miejsce odstępstwo ἀποστασία (apostasia) oraz objawienie się Antychrysta.

 

W momencie, gdy Antychryst objawi swoje prawdziwe oblicze, to ostatnie pokolenie wierzących, podobnie jak wierzący pierwszego wieku, staną się celem straszliwych prześladowań, ze strony kontrolowanego przez niego aparatu władzy.

Widzieliśmy to, że w Ew. Mateusza Jezus mówi, że „ze względu na wybranych będą skrócone owe dni”. (Ew. Mat 24:22)

Owe dni zostaną skrócone poprzez powrót Pana oraz zmartwychwstanie i pochwycenie wierzących. O tym właśnie mówi apostoł Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan 4:16-18:

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

 

Podsumowanie

Chronologię wydarzeń dni ostatnich możemy przedstawić w następujący sposób:

1) Tuż przed powrotem Jezusa będą mieć miejsce wielkie prześladowania Żydów i Chrześcijan ze strony Antychrysta;

2) Powrót Pana zostanie poprzedzony serią niespotykanych dotąd kosmicznych i ziemskich kataklizmów;

3) Zmartwychwstanie i pochwycenie wierzących nastąpi w momencie pojawienia się Jezusa na obłokach;

4) Bezpośrednio po zmartwychwstaniu i pochwyceniu wierzących nastąpi dzień gniewu Bożego nad światem, dzień Pana.

 

Powtórne przyjście Pana (paruzja) powinno być rozumiane raczej jako seria wydarzeń, niż pojedyncze wydarzenie. Powrót Jezusa rozpocznie się od Jego pojawienia się na obłokach; zmarli, którzy umarli w Panu zmartwychwstaną i wraz z wierzącymi na ziemi zostaną pochwyceni. Jednakże to jeszcze nie wszystko. Następująca po tym obecność Pana na ziemi, będzie wiązać się z szeregiem dalszych wydarzeń, takich jak wylanie gniewu Bożego nad niewierzącym światem, wybawienie resztki Izraela, oraz odzyskanie królewskiej władzy nad ziemią, która będzie rozciągać się do Milenium.

Kościół, rozumiany w znaczeniu wierzących w Jezusa, będzie musiał wytrwać w wierze i wierności w okresie straszliwych prześladowań, w czasie wielkiego ucisku. Będzie to wyzwaniem dla ostatniego pokolenia wierzących.

Niezależnie od tego, czy będziemy tym pokoleniem, które będzie świadkiem powrotu Pana, czy też nie, potrzebujemy pokładać całą ufność w Jezusie, gdyż On ma moc przeprowadzić nas przez najgorsze problemy. Niektórym może przyjdzie zginąć w tym czasie, jak to się dzieje już teraz na Bliskim Wschodzie, gdzie mordowani są nasi bracia w Jezusie.

Jakkolwiek przez cokolwiek nam przyjdzie przejść, Bóg nas do tego przygotuje i przez to nas przeprowadzi, o ile będziemy trwać w wierności do Niego i Jego słowa.

 

PRZYPISY

[1] W rozdziale tym występuje tzn. Proroctwo Daniela o Siedemdziesięciu Tygodniach. ‘Siedem lat’, o których tu wspominam, to ostatni, siedemdziesiąty tydzień tego proroctwa. Owe siedem lat, przede wszystkim, określają okres czasu, na jaki Antychryst zawrze przymierze z Izraelem i narodami. Więcej o tym proroctwie można znaleźć pod tym linkiem.

[2] Można wyróżnić kilka różnych stanowisk w kontekście rozumienia czasu pochwycenia kościoła oraz powtórnego przyjścia Jezusa. Główne z nich to:

pretrybulacjonizm – pochwycenie kościoła nastąpi przez wielkim uciskiem;

prewrath – pochwycenie kościoła nastąpi w trakcie wielkiego ucisku, lecz przez wylaniem Bożego gniewu (ang. wrath);

posttrybulacjonizm – pochwycenie kościoła nastąpi po wielkim ucisku.

W Przypadku pretrybulacjonizmu pojawia się taki problem, że zamiast jednego powrotu Jezusa mamy dwa, jedno niewidzialne po kościół, a drugie – publiczne, przy końcu wielkiego ucisku.

[3] Ci, którzy próbują utożsamić ’70-ty tydzień Daniela’ z wielkim uciskiem, czynią to w celu uzasadnienia ich poglądu, że kościół zostanie zabrany przed pojawieniem się Antychrysta. W ten sposób dochodzą oni do takiego absurdu, że większość proroctw mówiących o dniach ostatecznych, oraz prawie cała Księga Objawienia, nie ma znaczenia dla kościoła, gdyż dotyczą one czasu, gdy kościoła nie będzie już na ziemi.

[4] W swojej książce „Antichrist Before the Day of the Lord: What Every Christian Needs to Know about the Return of Christ”, Alan Kurschner zwraca uwagę na to, że grecki rzeczownik ‘przyjście’ to παρουσίας (parousias), czyli paruzja, i oznacza przybycie i trwającą obecność. (s. 17)

[5] W przekładzie Nowego Testamentu dokonanego przez Davida H. Sterna werset 5 jest przetłumaczony w następujący sposób: „Bo wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ‘Jestem Mesjaszem!’, i wielu zwiodą”. David H. Stern, Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2004

[6] Potrzebujemy zwrócić uwagę na to, że termin ‘wielki ucisk’ bywa używany w węższym i szerszym znaczeniu:

– W węższym sensie termin ten mówi o prześladowaniach wierzących przez Antychrysta i oznacza tylko część z ostatnich 3 ½ lat.

– W jego szerszym znaczeniu oznacza on pełne 3 ½ roku, i oprócz prześladowań wierzących, obejmuje czas po pochwyceniu kościoła, czyli czas Gniewu Bożego nad światem.

[7] Jest o tym mowa w artykule „Ireneusz z Lyonu o Antychryście i królestwie Antychrysta” dostępnym na naszej stronie.

[8] Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, David H. Stern, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, Warszawa 2004

[9] W Biblii jest wiele powiedziane na temat cierpienia Żydów w dniach wielkiego ucisku. Oprócz proroctw Daniela, jest to szczegółowo opisane w Księdze Zachariasza 12-14.  Prorok Jeremiasz w odniesieniu do tego czasu używa specjalnego terminu, a mianowicie ‘czas utrapienia dla Jakuba’ (Jer 30: 4-9). Z kolei w Księdze Objawienia 12 jest pokazane jak Szatan, w osobie Antychrysta, najpierw zaatakuje Izrael (niewiastę), a później zwróci się przeciwko chrześcijanom (reszcie jej potomstwa).

[10] Słowo θλῖψις (thlipsis) pojawia się 45 razy w Nowym Testamencie: Mat 13:21; 24:9, 21, 29; Mar 4:17; 13:19, 24; Jan 16:21, 33; Dz 7:10– 11; 11:19; 14:22; 20:23; Rzym 2:9; 5:3( x2); 8:35; 12:12; 1 Kor 7:28; 2 Kor 1:4( x2), 8; 2:4; 4:17; 6:4; 7:4; 8:2, 13; Ef 3:13; Fil 1:17; 4:14; Kol 1:24; 1 Tes 1:6; 3:3, 7; 2 Tes. 1:4, 6; Heb 10:33; Jak 1:27; Obj 1:9; 2:9-10, 22; 7:14.

[11] Nie chodzi tutaj o krwawe księżyce, koncepcję popularyzowaną przez Marka Biltz’a i Johna Hagee’ego, która fałszywie interpretuje obecne zaćmienia księżyca, zbiegające się z żydowskimi świętami, jako wypełnienie proroctwa Joela oraz Jezusa.

[12] Tym ‘odkupieniem’ jest pochwycenie kościoła.

[13] Zainteresowanych tym tematem odsyłam do naszego artykułu „Zrozumieć Księgę Objawienia”.

[14] Alan Kurschner stoi na stanowisku, że to archanioł Michał jest tym, którym powstrzymuje objawienie się Antychrysta do czasu wyznaczonego przez Boga. Jednakże autor tego artykułu bardziej skłania się do poglądu Jacoba Prascha, który uważa, że apostoła Paweł mówi tutaj o Duchu Świętym.

 

LITERATURA:

Alan E. Kurschner, Antichrist Before the Day of the Lord: What Every Christian Needs to Know about the Return of Christ.

James Jacob Prasch, Harpazo: The Intra-Seal Rapture of the Church.

Bob Gundry, First the Antichrist: Why Christ Won’t Come before the Antichrist Does.

Zdjęcie: John Martin, Dzień gniewu Pańskiego,1853 (wikipedia.org)

 

Autor: Artur Pluta

(Data publikacji: )

62 thoughts on “Antychryst, wielki ucisk i pochwycenie wierzących”

 1. Witam,
  Jak rozumiecie w takim razie to : i z powodu mojego imienia będziecie przedmiotem nienawiści u wszystkich narodów?

  Jezus ewidentnie ma na myśli jakąś małą grupę ludzi z pewnością nie Katolików.

  Pozdrawiam

  1. Pośród wielu wyznawców zielonej księgi chrześcijan będzie już naprawdę mało i nie ma tu znaczenia katolik, prawosławny czy protestant.

  2. Drogi Marcinie ;-) Jezus zakładając Kościół Katolicki – Królestwo Boże, opisane u wszystkich proroków, którym włada On Sam, mówi w Ewangeliach do swoich uczniów nie do heretyków i odszczepieńców, którzy później powstali.

   Podejrzewam, że jesteś Świadkiem … więc zrozum proszę, że gdy prorocy mówią o wiecznym Królestwie, które obejmie wszystkie narody i “będzie utwierdzone na wieki” to mówią o Kościele Katolickim a nie za przeproszeniem o 100 letnich Świadkach …

   1. Łukasz,a kto jest uczniem?
    Członek kościoła rzymsko katolickiego?
    Bo ja czytam w Piśmie,ze ci,którzy mają Ducha Chrystusowego są Jego.
    Jeśli nie masz Ducha Chrystusowego,bo nie zostałeś na nowo ,z góry przez Boga zrodzony to po tobie,Twój kosciół Cię nie zbawi,jako że to TYLKO JEZUS!!!!!! zbawia.
    Zapomnij o kościołach.
    Zacznij czytać Biblię bez okularów kościelnych,katechizmów i innych -izmów i -ologii,a wszystko Ci się objawi,bo tylko Prawda uwalnia,jak mówi Pan Jezus.

    1. Ot i prosta biblijna prawda, którą głosił nasz Pan i Zbawiciel Jehoszua. Łaska i pokój Pana naszego niech będzie z tobą Kasiu i wszystkimi braćmi i siostrami w wierze. Amen.

    2. Dzięki takiemu czytaniu Biblii bez okularów kościelnych i temu, że każdy może sobie interpretować Biblię jak chce macie kilkadziesiąt tysięcy odłamów w swoim Kościele. Oglądałam film na YT facet jechał samochodzie po jednej ulicy w LA i pokazywał kościoły protestanckie, gdzie na tablicy przed kościołem była informacja my wierzymy w to i w to.

   2. Kościele Katolickim? nie wydaje mi się. Biblia wyraźnie mówi, że jest jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem i jest to Jezus Chrystus, a katolicy modlą sie do Maryji.

    1. Dzięki takiemu czytaniu Biblii bez okularów kościelnych i temu, że każdy może sobie interpretować Biblię jak chce macie kilkadziesiąt tysięcy odłamów w swoim Kościele. Oglądałam film na YT facet jechał samochodzie po jednej ulicy w LA i pokazywał kościoły protestanckie, gdzie na tablicy przed kościołem była informacja my wierzymy w to i w to.

     1. Przecież protestanci itd to odłamy kościoła katolickiego! O czym Ty piszesz? Zaznajom się z historia, kiedy powstał kościół katolicki. O ile pamiętam dobrze to założony przez Konstantyna w 325 roku! Wcześniej nie było zbawienia??? Jedyna sluszna wiara to chrześcijaństwo biblijne, a nie żaden katolicyzm, który nie jest chrześcijaństwem, jak siebie nazywa, ani żadne jego odłamy! Podstawy!

    2. Monika modlimy się przez Maryję do Jezusa. Zresztą nie tylko przez Maryję przez innych świętych też. To takie sprostowanie, które wiem, że i to do ciebie i innych protestantów nie dotrze. Jest jednak jedna sprawiedliwość wszyscy staniemy przed Jezusem i wtedy się okaże, która wiara była prawdziwa. Pozdrawiam

     1. 1Tm 2:5: “Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;”

   3. A przepraszam bardzo ….. hmmm czy JEZUS był Katolikiem ???? Po raz pierwszy uczniów Jezusa w Antiochii nazwano Chrześcijanami a nie Katolikami , mówią o tym dzieje apostolskie. Proszę czytać Biblię a nie gazety kościelne.pozdrawiam

    1. SW Piotr był pierwszym Biskupem :)
     Jezus założył kościół Katolicki :)
     komu odpuścicie są im odpuszczone … nawiązuje do Kapłanów ;Księży ….spowiedź Święta tylko w Kościele Katolickim :)
     Eucharystia !!! prawdziwa nie tylko symbol łamania chleba !!!
     Jasno wyraźnie w Bibli pisze o prawdziwości przyszłego Kościoła Katolickiego !!!

   4. Proszę o nie rzucanie takich oszczerstw najwięcej z chrześcijanstwem dzisiaj mają wspólnego protestanci oni niczego pod siebie nie układają jak ta mafia nie zdobia kościołów poganstwen nie wywyzszaja Maryi ponad Jezusa Chrystusa i nie zwodza milionów tak jak robi to Watykan który zrobił z tego narzędzie do władania światem ale Bóg to wszystko widzi i położy temu kres tak jak kolega na dole napisał to Bóg cię zabawia przez ducha świętego którego każdy z nas ma w sobie.

   5. Małe sprostowanie. Jezus nie zakladał kosciola katolickiego. KK to kompromis pomiedzy chrześcijanstwem i pogaństwem. Hybryda. Powstal kilka wiekow po Jezusie i nie realizuje zalozeń Biblii.

   6. O zgrozo, czytając biblię, wcale nie odnosi się wrażenia, że chodzi o kościół katolicki. Na miejscu katolików, którzy swoją wiarę biorą na poważnie, i uważają ją za wartość nadrzędną, naprawdę zacząłbym badać biblię, szczególnie nowy testament, gdyż przekonanie o rzekomej wyższości kościoła katolickiego (lub jakiej kolwiek innej denominacji) nad innymi kościołami jest zwykłą herezją! W biblii jest tylko jeden kościół: Chrystusowy! I jego głową jest sam Jezus! Pocieszycielem zaś, do wypełnienia się czasu, jest Duch Święty! Czytajcie biblię i sami wyciągajcie z tego wnioski. Możecie wpisywać poszczególne kwestie w wyszukiwarki internetowe i wątpliwości wasze będą wam objaśniane na podstawie wersetów pisma, a nie przez lud ubrany na czarno, który, często sam nie wie co robi i brak mu poznania, gdyż większą wagę przywiązuje do tradycji, i encyklik, niż do wersetów pisma świętego! Katolicy, zacznijcie wreszcie myśleć i ratujcie się!

   7. Przepychanie sie jak na targu kto ma tanszy towar, kogo dotyczy pochwycenie.
    Moim zdaniem pochwycenie nie dotyczy ani katolikow ani swiadkow Jehowy. Bedzie to porwanie dosłowne i literalne a nie metaforyczne, duchowe i inne które po zakończeniu pieczętowania prawdziwych slug Bożych obejmie po 12 tys. z każdego z 12 plemion prawdziwego Izraela ( nie mylic z obecnym Izraelem i mieszanka etniczną która go zamieszkuje) czyli 144 tys. Izraelitow z plemion zyjacych obecnie w rozproszeniu. Pochwyceni będą wspolkrolowie Isusa Chrystusa prawdziwi słudzy Bozy a nie katolicy, prawosławni, Jehowici, adwentyści,protestanci itd. itp. Moim zdaniem pochwycenie nie obejmie na pewno tych którzy uprawiają bałwochwalstwo i kult demona tzw. Maryi a jak wiadomo katolicy to bodaj najwięksi bałwochwalcy na tej planecie.

   8. Nie wypisuj bzdur na temat Marcina bo nie masz poznania Biblijnych prawd 🕵️. Musisz na nowo się narodzić a wtedy łuski spadną z twoich oczu 🙈🤗

  3. Z pewnoscia nie chodzi o katolikow i jeśli ktoś pisze o pochwyceniu kościoła to nie należy tego rozumiec jako pochwycenie kościoła katolickiego wraz z katolikami, hierarchami, biskupami, kardynałami itd. itp. To bylby nonsens a poza tym pochwycenie ma objac po 12 tys. prawdziwych slug Bozych zapieczętowanych z polecenia samego Boga z 12 rozproszonych plemion prawdziwego narodu wybranego (nie mylic z zydami). Prawdopodobnie wsrod nich jest wielu Slowian. Bog raczej nie uznaje ludzkich wymysłów typu państwa, czy narody, religie, koscioly dlatego nie ma dla niego znaczenia kto do jakiego kościoła, narodu, grupy etnicznej itd. należy.

  4. Właśnie chodzi tu o chrześcijan z powodu Chrystusa będą w nienawiści u innych ludzi czy to z zazdrości czy niedowiarstwa .

 2. Masz słuszne wątpliwości , ktoś chce dopasowac teksty biblijne do swoich poglądów na pochwycenie a powinno być na odwrót. Autor pomija kilka ważnych tekstów m.inn.wypowiedzi samego Jezusa:
  Ponieważ zachowałeś nakaz mój aby przy mnie wytrwać przeto i ja zachowam cię od GODZINY PRÓBY jaka przyjdzie na mieszkańców ziemi
  I dałem jej czas aby się upamiętała ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim toteż rzucę ją na łoże a tych którzy z nią cudzołożą wtrącę w UCISK WIELKI
  te teksty wyraźnie świadczą o tym że wierzący mogą i powinni ujść przed tym co ma przyjść na bezbożny świat:
  Czuwajcie i módlcie się abyście mogli ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Synem Człowieczym
  Wyjdźcie z niej abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i kary za nie.

  1. Jehu,
   Bóg ZACHOWAŁ Izrael w czasie plag egipskich.Zgadza się?
   Noego ocalił tuz przed gniewem nad ziemią ,a Lota tuz przed gniewem nad Sodomą
   Zobacz J 17.12- i 17.15 jest uzyte tu to samo słowo gr.tereo.
   “ZACHOWAŁEM i strzegłem i zaden nie zginął”
   Nie proszę ,abys ich wziął ze świat ale byś ZACHOWAŁ od złego.
   Poza tym wziałeś wersety z 2 miejsc. zlistu do Filadelfii i do Tiatyry.
   Sprawdz kontekst.
   Słowo “wielki ucisk” jest tez w ST uzyte do żydów ,Neh 9.37- i dotyczy ich czasów.
   Piszesz :wyjdzcie z niej -,to masz zrobic TY,pochwycenie zrobi Bóg.
   zacytuje Ciebie:
   “ktoś chce dopasowac teksty biblijne do swoich poglądów na pochwycenie a powinno być na odwrót”

   1. a dlaczego akurat porównanie do Izraela wychodzącego z Egiptu, czy wtedy nastapiło jakieś zmartwychwstanie czy ucisk

 3. W Piśmie Świętym nie ma mowy o “1260 lat”, tylko o 1260 dniach.

  3½ roku – Dan 12:7
  42 miesiące – Obj 11:2; 13:5
  1260 dni – Obj 11:3; Dan 12:6
  ½ „tygodnia” – Dan 9:27
  „Czas, czasy i pół czasu” (1 + 2 + ½ = 3 ½) – Obj 12:14;

 4. Jagodzia ,a jak widzisz sprawę zmartwychwstań,ile ich bedzie w/g Biblii?
  I w którym zmartwychwstają ci z wielkiego ucisku, co nie przyjęli znamienia -w pierwszym ,bo nie znajduję innego,moze jest jeszcze jakieś inne a ja o nim nie wiem,chetnie się dowiem,bo bym chciała nie być w wielkim ucisku.

 5. Pochwycenie kościoła będzie przed wielkim uciskiem najpierw powstaną i zostaną pochwyceni ci co poumierali w Jezusie następnie nastepnie ci co żyją w Chrystusie ,potem 7 lat ucisku które będzie podzielone na 3,5 i 3,5 wtedy objawi się Antychryst .
  W tym okresie jeszcze będzie można już z uczynków zasłużyć na zbawienie ale będzie to okupione krwią ponieważ za wybór Jezusa będą ludzie zabijani ponieważ Antychryst objawi się jako Chrystus i bardzo dużo ludzi zwiedzie tak samo jak Jezus umrze i zmartwychwstanie i to będzie klucz do jego zwiedzenia wielu .
  Lecz ludzie będą mieć wybór bo Aniol z nieba będzie głosił ewangelie tym co pozostali ci co będą roztropni rozpoznają go!

 6. Boże czy straszne wojny , obozy koncentracyjne nie były czasem strasznego ucisku?.
  Czy Hitler, Stalin nie był antychrystami?, Co jeszcze gorszego spotka ludzi?.

  1. Ano spotka niestety, bo Biblia wyraznie mowi o nadchodzącym Wielkim Ucisku jakiego nigdy wcześniej nie było od poczatku swiata.

 7. Nie będzie żadnego pochwycenia! Gdyby miało być, to by nie było wielkiego ucisku, który ma spaść na świętych (chrześcijanie). Idea jest świetna i daje nadzieję, ale niestety nie jest prawdziwa.

 8. Bardzo to wszystko ciekawe ale czy przez Maryję nie jest łatwiej modlić się do Jezusa bacząc że sam Jezus przebywał z nią 30 lat a tylko 3 lata nauczał jawnie. Maryja była bez grzechu. Bądź pozdrowiona łaski pełna znalazłaś łaskę u Boga, poczniesz i porodzisz syna. Łaski pełna czyli ma pełnię łask Bożych. Myślę że przez Maryję dobrze jest się modlić do Jezusa. W Kanie Galilejskiej to Maryja zapoczątkowała cud przemiany wody w wino. Jezus powiedział czy to moja albo twoja sprawa niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina. Ale zaraz potem nastąpił cud, czyli nie nadeszła jeszcze moja godzina ale dla matki Jezus to zrobił. Pozdrawiam serdecznie.

  1. Ojojoj…Daleko od Biblii…Tylko Jezus jest posrednikiem miedzy czlowiekiem i Bogiem. Nie wolno modlic sie do ludzi, tylko do BOGA ŻYWEGO. Maryja byla czlowiekiem, wprawdzie wybranym przez Boga, ale człowiekiem. Nie ma zadnej mocy. Jest tylko stworzeniem, a nie STWÓRCĄ. Modlenie sie do czy przez ludzi jest bałwochwalstwem i obraża Boga.

  2. @Nieznajoma… witaj. To co piszesz jest niestety jedynie wynikiem powtarzania utartych ludzkich “nauk” nie wywodzących się z biblii, bo Boże Słowo naucza inaczej, zobaczmy dobrze?….. :)

   1. Nie było i nie ma nikogo bez grzechu, za wyjątkiem Syna Boga (Baranek bez skazy) – (i Boga Ojca oczywiście) :)
   Rz 5:12 “Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;”

   2. Jak wiemy Miriam – matka naszego Pana i Zbawiciela Jezusa była pobożną kobietą, zatem wypełniała przykazania zakonu Mojżeszowego. Zobaczmy co się kiedyś wydarzyło..
   Łuk 2:16-24
   “I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie.
   A ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu.
   I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli.
   Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim.
   I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.
   A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dziecię, tedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło.
   A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem,
   Jak napisano w zakonie Pańskim, iż: Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu,
   I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.”
   Jak czytamy Miriam musiała złożyć ofiarę….ale po co? dlaczego?
   Kpł 12:6 “A gdy się skończą dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejście do Namiotu Zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech (….)
   8. A jeżeli nie stać jej na jagnię, to weźmie dwie synogarlice lub dwa młode gołąbki: jednego na ofiarę całopalną, a drugiego na ofiarę za grzech. Kapłan zaś dokona przebłagania za nią i będzie czysta”….. jak widać Boże Słowo wyjaśnia to zagadnienie doskonale.

   3. Miriam nie jest jedyną błogosławioną kobietą w biblii….
   Sędz 5:24 “Niech Jael będzie błogosławiona wśród niewiast, żona Chebera Kenity, wśród niewiast żyjących w namiotach niech będzie błogosławiona.”…..
   a co odpowiedział Chrystus Pan na słowa Ew.Łuk 11:27 “A gdy On to mówił, pewna niewiasta z tłumu, podniósłszy swój głos, rzekła do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś…….?
   On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go.”

   4. Modlenie się poprzez ludzi do Boga – Pismo naucza nas, że jedynie przez Pana Jezusa mamy dostęp do Ojca. Bóg nie zezwolił i nie wskazał nam innej możliwości…. Ja jestem droga…mówił nam Pan Jezus. Czy naprawdę myślisz, że trudno byłoby Panu Jezusowi powiedzieć nam ” módlcie się przez moją matkę do mnie”??…. nie sądzę :)
   Mat 6:6 “Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”
   Zatem otwórz proszę Pismo Św., bo życzę ci poznania prawdy, która poprowadzi cię wprost pod skrzydła Chrystusa Pana.

  3. W biblii nie ma nic na temat modlitw do Jezusa przez Maryję. Nie ma nic na temat modlitw do Maryi w ogóle! Jezus nauczał apostołów aby modlili się do Boga Ojca, własnymi słowami i przedstawił im również modlitwę: Ojcze Nasz! Reszta to herezja i strata czasu, choć motywacje pewnie są szlachetne. Proszę czytać i rozumieć biblię bez pomocy ludu ubranego na czarno!

   1. Powiem więcej, kult Maryi jest niebiblijny a wrecz staje się kultem demona, gdyż za nim kryje się demon. Ludzie zwiedzeni majac nawet najlepsze intencje czcza tak naprawdę demona Astarte, Isztar, Isis, Artemide.

 9. Ludziska i po cóż będziecie się sprzeczać, pan w Oświeceniu sumień które w krotce nadejdzie objawi nam siebie i wtedy nastanie jedna owczarnia bez wielu kościołów – będzie tylko jeden ten który on chce- ciężko w to może uwierzyć ale Katolicki jednak założony przez Niego ale odnowiony już wtedy w Duchu i w Prawdzie , bez mamony i szkarłatow

 10. Z całym szacunkiem Daniel,ale to co piszesz jest pozbawione sensu.Pochwycenie jest bezpośrednio związane z wielkim uciskiem, ponieważ na podstawie uczynków będziemy oceniani przez Pana Boga Jezusa Chrystusa.A gdzie to może się ujawnić?Wielki ucisk to warunki stworzone przez Pana Boga,gdzie uwydatni się nasz stosunek do Stwórcy. …błogosławieni Ci,którzy wytrwają do końca albowiem oni będą zbawieni… Dopiero prawdziwe zagrożenie jest sprawdzianem naszej wiary.Amen

 11. Dziękujęmy Ci Panie Jezu Chryste za przywilej bycia Twoimi dziećmi.Daj nam ,proszę miłość,siłę,wierność i wytrwałość abyśmy mogli okazać się takimi na wieczność.

 12. Bardzo przekonujące argumenty nt.pochwycenia po wielkim ucisku.
  Tylko tak się zastanawiam, jak to pogodzić z wypowiedzią Jezusa z Mt 24, 36- 41 gdzie Jezus mówi, że pochwycenie będzie nagle, niespodziewane? Sugerując że życie będzie się toczyło normalnie, spokojnie, gdy niewierzący z wierzącymi będą razem spędzac czas, pracować (wcześniej Jezus mówił że będą nawet bliscy będą wydawać swoje rodziny na smierc) – jakoś ciężko mi to logicznie pogodzić z czasami prześladowań, polowań na chrześcijan itp. Czy ktoś autor artykułu mógłby się do tego odnieść? Dziękuję i pozdrawiam

 13. Wielki ucisk rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec 2023 r.my chrześcijanie będziemy musieli trwać w Jezusie Chrystusie on nas otoczy aurą ochronną, nie martwcie się, będzie ciężko,7 lat ucisku, nie dajcie się zwieść, wielu się da , niestety,4 bomby atomowe, wyłączenie prądu na 7 miesięcy, oni będą chcieli obudzić w nas najgorsze ludzkie instynkty, antychryst objawi się jako technologia Blue Beam, a potem się pojawi i zasiądzie na tronie w odbudowanej świątyni w Jerozolimie, ludzie nie świadomi będą go wielbić i oddawać mu cześć, Wielki nasz Pan objawi się dopiero po 7 latach pod koniec ucisku, i weźmie tylko tych którzy wytrwali z nim, nie dajcie się zwieść,2025 będzie następna epidemia i to będzie najgorsze żeby w tym wytrwać, wielu będzie przyjmowało preparaty, będą budowane wielkie polowe szpitale, niby dla naszego zdrowia, dużo ludzi w to też pójdzie, a czemu bo nie będzie jedzenie, a oni za sczepienia będą was karmić czym robakami,to bjest wielki ucisk, Pozdrawiam Bracia i Siostry Trwajcie w nim.

 14. Nikt nie jest idealny, każdy grzeszy Pan to doskonale wie,poprostu macie się nie dać zwieść, trwać w nim , po prostu to będzie nasz wielka próba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *