Rozważania na temat Parszy nr 34 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 37:1-36; Księga Jeremiasza 38:1-13; Ewangelia św. Mateusza 3:13-17     Ta parsza rozpoczyna się tak, jak ostatnia, zwyczajowym nagłówkiem dla wykazu pokoleń. Ale podczas, gdy lista rozpoczyna się słowami: „A oto dzieje rodu Jakuba”, to narracja kontynuuje wstępem do historii Józefa, zamiast spodziewanych wykazów pokoleń. Dlaczego? A jest to z tego powodu, aby pokazać […]

Rozważania na temat Parszy nr 33 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 35:9-36:43; Księga Izajasza 43:1-7; Ewangelia św. Mateusza 11:25-30     W tej oto parszy, Boża obietnica przymierza dana Abrahamowi, która została ponowiona wobec Izaaka, przekazywana jest Jakubowi. A jak możemy się spodziewać, odnowienie i utrzymanie przymierza jest inicjowane przez Boga, nie przez człowieka. Bóg przemawia do Jakuba, a następnie mu się ukazuje (Genesis 35:1.9). […]

Rozważania na temat Parszy nr 32 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 33:18-35:8; Księga Nahuma 1:12-2:5; Ewangelia sw. Mateusza 5:38-48     Nasz dzisiejszy tekst zawiera historię zagłady miasta Sychem z rąk synów Jakuba. Na wstępie, parsza szczegółowo określa, że Jakub dotarł „szczęśliwie” do miasta Sychem. Słowo przetłumaczone jako „szczęśliwie” to szalem, wywodzące się z tego samego rdzenia, co słowo szalom, „pokój”. Samo słowo oznacza „kompletny” lub „całkowity”, a tym samym, […]

Rozważania na temat Parszy nr 31 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 32:3-33:17; Księga Abdiasza 1:1-15; List św. Jakuba 1:1-12     W naszej dzisiejszej części Tory jest mocno zakorzeniona fundamentalna myśl, że ci, których wybrał Bóg, są w stanie wchodzić w interakcje z Nim na bardzo osobistym poziomie. Niepodobny do odległych bogów pogańskich narodów, Bóg Izraela, przybliża się do Swoich wybrańców oraz styka się z […]

Rozważania na temat Parszy nr 30 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 31:3-32:2; Księga Jeremiasza 30:10-16; List św. Jakuba 4:1-12     Gdy czytamy historię Jakuba, to przypominają się nam słowa Pawła, gdy głęboko rozmyślał nad historią Izraela: “A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” – I List do Koryntian 10:11 Sytuacje […]