Chuck Missler – Nefilim Po Potopie

Skąd się wzięli Neandertalczycy?

Uważa się, że Neandertalczycy, prehistoryczny podgatunek ludzi znany jako Homo sapiens neanderthalensis, byli umięśnionymi, wyprostowanymi stworzeniami, o mocnych czaszkach i podobnej inteligencji do anatomicznie współczesnych ludzi (podgatunku Homo sapiens sapiens).

Zgodnie z rozpowszechnionymi mitami paleontologicznymi uważano, że Neandertalczyk był przysadzistym, potężnym myśliwym, który zdominował Europę na ponad 100 000 lat, ale potem zniknął na zawsze, gdy współcześni ludzie rozwinęli się w Afryce i przenieśli się na innych kontynenty.

 

Przeanalizowanie DNA Neandertalczyka

Wiele kontrowersji powstało wokół tego czy muskularni, o mocnym kośćcu neandertalczycy, odegrali jakaś rolę w ukształtowaniu się współczesnych ludzi. W ostatnich doniesieniach, naukowcy twierdzą, że pomyślnie wyodrębnili mitochondrialne DNA z kości neandertalczyka, uważanych za mające od 30 000 do 100 000 lat, i porównali ich krótką sekwencję z mitochondrialnym DNA współczesnych ludzi, w tym z Afryki, Europejczyków, Azjatów, rdzennych Amerykanów, Australijczyków i z wysp na Pacyfiku.

Naukowcy stwierdzili, że wysoki stopień zróżnicowania pomiędzy neandertalskim DNA i DNA współczesnych ludzi sugeruje, że neandertalczycy nie byli przodkami współczesnych ludzi – pomimo dowodów pochodzących z wykopalisk wskazujących na to, że te dwie grupy współwystępowały w bliskim sąsiedztwie w Europie, nie później niż 30 000 lat temu – i że ewolucyjny rozłam nastąpił jakieś pół miliona lat przed pierwszym pojawieniem się współczesnych ludzi. [1]

Nagłe i tajemnicze zniknięcie Neandertalczyków około 30 000 lat temu, przypuszczalnie było spowodowane nie przez połączenie się tych dwóch grup ludzkich przez krzyżowanie się (ang. interbreeding), ale bardziej prawdopodobnie przez jakąś katastrofę. (Potop, być może?) Co więcej Richard Klein z Uniwersytetu Stanforda napisał niedawno w prestiżowym czasopiśmie, Science, że Neandertalczycy mogą być teraz uważani a fascynującą, ale wymarłą, boczną gałąź ludzkości. [2]

Ten nowy pogląd, ponownie oparty na badaniach genetycznych i wykopaliskach, zaprzecza wcześniejszym badaniom, które sugerowały rozlegle krzyżowanie się (ang. interbreeding) Neandertalczyków i ludzi współczesnych. Te wcześniejsze badania, oparte na porównywaniu skamielin Neandertalczyków i współczesnych kości człowieka, stwierdziły, że ​​geny Neandertalczyków były częścią europejskiego dziedzictwa.

„Nie ma przekonujących dowodów”, mówi Klein, „na to, że Neandertalczycy i ludzie współcześni kiedykolwiek łączyli się w znacznych liczbach, co oznacza, że gdy Neandertalczycy wymarli, to wymarły również ich geny.” Powiedział on, że nowoczesne badania mitochondrialnego DNA Neandertalczyka ze skamieniałości sugerują, że współcześni ludzie i Neandertalczycy mogli mieć wspólnego przodka około 500 000 lat temu. Ale stwierdził on, że te badania nie potwierdzają poglądu, że dochodziło do krzyżowania się, po tym jak współczesny człowiek pojawił się w Afryce i najechał siedliska Neandertalczyków, począwszy od około 45 000 lat temu. „Neandertalczyk był bardzo silnym gatunkiem”, powiedział Klein, „jednakże powody ich wymarcia są nadal nieznane.”

“Niewiele za tym przemawia, że neandertalczycy mogli zachowywać się w nowoczesny … sposób,” pisze Klein w Science. “Ta niezdolność może wyjaśniać, dlaczego znikneli oni tak nagle i całkowicie.”

Interesujące jest to, że teraz, gdy dysponujemy metodami rozpoznawania DNA, zostało udowodnione, że nie pochodzimy od “neandertalczyków”. Jednakże to własnie na neandertalczyka wskazywano jako na jeden z głównych dowód na rzecz ewolucji. Ale teraz, co jest sugerowane jest tym, że była to odrębna rasa, która została ostatecznie wypleniona przez współczesnego człowieka, po tym jak zdominował on Europę przez 100.000 lat. Jest to doskonały przykład błędnego koła: Najpierw używają oni neandertalczyka do „udowodnienia” ewolucji; jednakże, gdy nowoczesne badania DNA wykazują, że nie jesteśmy genetycznie podobni, to czy jest ewolucja przez to „obalona”? Oczywiście, że nie. Te wyniki badań DNA są teraz na siłę dopasowywane do ich ewolucyjnego modelu.

W rzeczywistości, neandertalczyk mógł być po prostu wykreowany z rozproszonych kawałków materiału dowodowego; lub, być może, mógł on pochodzić od Nefilim.

 

Nefilim Po Potopie

Nefilim byli dziwnymi hybrydami z Księgi Rodzaju 6, i wydają się być podstawowym powodem sądu w postaci potopu w czasach Noego. Jednak Rodzaju 6:4 zawiera również niepokojącą frazę: „…a także potem….”. Najwyraźniej te dziwne wydarzenia nie były ograniczone do okresu przed potopem.

Wydaje się, że doszło do powtórzenia tych dziwacznych rzeczy, które spowodowały pojawienie się niezwykłych „olbrzymów” występujących później w kolejnych okresach starotestamentowej narracji, a w szczególności rasy olbrzymów Kanaanu.

Występowały tam plemion takie jak Refaim [3], Emim [4], Horim [5], i Zamzummim [6], gdzie byli olbrzymi.

Królestwo Oga, króla Baszanu, było „krajem olbrzymów.” [8] Później znajdujemy także Arbę [9], Anaka i jego siedmiu synów („Anakim”) [10], również jako olbrzymów, wraz ze słynnym Goliatem [11] i jego czterema braćmi [12].

Kiedy Bóg objawił Abrahamowi, że da mu ziemię Kanaan, Szatan miał ponad 400 lat, aby założyć swoje „pole minowe” złożone z Nefilim, w jego próbie udaremnienia planu Boga. [13]

Kiedy Mojżesz wysłał dwunastu szpiegów, aby przebadali ziemię Kanaan, wrócili z raportem o olbrzymach w tej ziemi. [14] (hebrajski termin użyty tam to Nefilim.) Rezultatem ich lęku przed tymi przerażającymi stworzeniami było to, że zostali zmuszeni do błądzenia po pustyni przez następne 38 lat. Kiedy później Jozue i naród Izraela weszli do ziemi Kanaan, zostali pouczeni, aby wybić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko z niektórych plemion. [15]  To uderza nas, jako niezwykle niepokojące. Wydaje się, że w ziemi Kanaan ponownie wystąpił „problem puli genowej”.

Ci Refaim, Nefilim i inni, wydaje się, że zostali ustanowieni jako przednia straż, która miała utrudnić przejęcie ziemi obiecanej przez Izraelitów. Czy był to także fortel szatana?

Jezus ostrzegł nas,

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. – Mat 24:37

Jest to jeden z powodów, dla których niektórzy przypuszczają, że zjawiska UFO mogą być współczesną manifestacją nawrotu tych samych hybryd. [16]

 

Wykluczając Hiperwymiarowość? 

Naszą roboczą przesłanką w tej serii artykułów było to, że “prawdziwe” UFO są demoniczne w swojej naturze, i odznaczają się najwyraźniej pewnymi zdolnościami do przechodzenia przez wymiary, do naszej i poza naszą fizyczną rzeczywistość. Jeśli te przesłanki są prawdziwe, to możemy spodziewać się tego, że rola tych spotkań z obcymi może znacznie wzrosnąć, gdy zbliżamy się do „czasów końca”.

Z 12 rozdziału Księgi Objawienia dowiadujemy się, że szatan najwyraźniej straci obecny dostęp do nieba i zostanie ograniczona do ziemi:

I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (…) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (Ks. Objawienia 12:7-9, 12)

Jeśli szatan i jego aniołowie, utracą ich obecną wolność od ograniczeń związanych z wymiarami, czy oznacza to, że utracą ją także UFO i ich pasażerowie? Czy niebo nagle zapełni się dziwnymi obiektami, gdy zbliżamy się do ostatecznej kulminacji tego kosmicznego dramatu?

Dr Walter Martin uwielbiał cytować Łukasza:

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. – Łuk 21:25,26

Przy słowach „tych rzeczy, które przyjdą na świat, “ wykonywał on zawsze ręką gest lądującego latającego spodka.  (Jako jego pomocnicy, staraliśmy się trzymać go z dala od tego tematu publicznie, w obawie, że to wpłynęłoby na jego wiarygodność w służbie, jednakże on rzadko przegapiał okazję do dyskusji na ten temat!)

„… bo moce niebios poruszą się.” Gdy zbliżamy się do czasów ostatecznych możemy spodziewać się, że „walka duchowa” ulegnie nasileniu i stanie się jeszcze bardziej widoczna. Ten, który powstrzymuje – w org. The Restrainer – niewątpliwie powstrzymując znacznie więcej, niż możemy sobie wyobrazić.

 

Twoja Broń

Mówiąc o tym temacie nie próbujemy używać licznika Geigera czy teleskopu; ale jest to absolutnie niezbędne, aby mieć założoną duchową zbroję! Paweł dwukrotnie podkreślał, że musimy „założyć całą zbroję Bożą.” [17] Ale z czego się ona składa? Jest to bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej, aby naprawdę rozumieć tych siedem elementów duchowej zbroi, opisanej w Ef.6:10-18, i wtedy być sumiennymi i czujnymi.

 

PRZYPISY

 1. Microsoft Encarta Reference Library 2002.
 2. “Study casts doubt on Neanderthals ties to humans,” March 6, 2003, www.msnbc.com/news/881791.asp
 3. Refaim byli plemieniem olbrzymów (Ks. Powt. Prawa 3:11), które żyło na wschód od rzeki Jordan, od których wywodził się Og. Zostali oni podbici przez Kedorlaomera (Ks. Rodzaju 14:5), a ich terytoria zostały obiecane w dziedzictwo Abrahamowi (Ks. Rodzaju 15:20).
 4. Byli oni przerażającym, wojowniczym plemieniem olbrzymów, które zostało pokonane przez Kedorlaomera i jego sojuszników na równinie Kiriataim. W czasach Abrahama zamieszkiwali oni ziemie na wschód od Jordanu, potem kraj Moabitów (Ks. Rodzaju 14:5; Ks. Powt. Prawa 2:10). Podobnie jak Anakim, byli oni zaliczani do Refaim, i zostali podbici przez Moabitów, którzy nazwali ich Emim; to znaczy „przerażający ludzie” (Ks. Powt. Prawa 2:11).
 5. Mieszkańcy Gór Seir przed Edomitami (Ks. Powt. Prawa 2:12).
 6. Plemię olbrzymów: „lud wielki, i liczny, i wysoki jak Anakim” (Ks. Powt. Prawa 2:20, 21). Zostali pokonani przez Ammonitów, „którzy nazywali ich Zamzummim.”
 7. Ks. Rodzaju 14:5; 15:20; Ks. Powt. Prawa 2:10-12, 22.
 8. Ks. Powt. Prawa 3:11,13; Jozuego 12:4; 13:12.
 9. Jozuego 14:15; 15:13; 21:11.
 10. Ks. Powt. Prawa 2:10,11,21; Jozuego 11:21,22; 14:12,15. Wędrowne plemię olbrzymów, potomków Arby (Jozuego 14:15); ojca Anaka (Jozuego 11:21; Liczb 13:33; Ks. Powt. Prawa 9:2). Zamieszkiwali południową Palestynę, w sąsiedztwie Hebronu (Ks. Rodzaju 23:2; Jozuego 15:13,14; 21:11).
 11. 1 Samuela 17:4 i następne
 12. 2 Samuela 21:16-22.
 13. Ks. Rodzaju 15:13-21.
 14. Ks. Liczb 13:33.
 15. Jozuego 6:21; 9:24; 10:28, 39; 11:24; Ks. Powt. Prawa 2:34; 7:2, 3; 20:16-17; i inne. Porównaj z 1 Samuela 15:3, 8, 18, 19; Psalm 137:8, 9.
 16. Zapoznaj się z naszą książką, Alien Encounters, i wideo.
 17. List do Efezjan 6:10-18.

 

Źródło: www.khouse.org/articles/2003/462/#resources

 

1 thought on “Chuck Missler – Nefilim Po Potopie”

 1. Ciekawy artykuł, jak kazdy zresztą Misllera.Mam nadzieje że będą tłumaczone kolejne Jego artykuły do czego zachęcam .pozdrawiam -ciekawa strona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *