Rozważania na temat Parszy nr 37 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 40:1-23; Księga Amosa 1:3-2:6; Ewangelia św. Mateusza 5:1-16     Historia Józefa przypomina nam i to po raz kolejny, o wiernej opiece Bożej, oraz o sposobie, w jaki w swojej tajemniczej opatrzności, On zapewnia ochronę i przewodzi naszemu życiu dla naszego dobra oraz Jego chwały. Jednak niekoniecznie oznacza to, że życie wiary jest życiem […]

Rozważania na temat Parszy nr 36 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 39:1-23; Księga Izajasza 52:13-53:12; Dzieje Apostolskie 16:16-40     Po koniecznej przerwie w opowieści o Józefie (rozdział 38), mającej na celu przypomnienie czytelnikowi, że podstawowe przesłanie powiązane jest z nadejściem Obiecanego z pokolenia (rodowodu) Judy, nasza parsza podejmuje wątek tam, gdzie ostatnio widzieliśmy Józefa – czyli odjeżdżającego z kupiecką karawaną. Dotarłszy do Egiptu, Józef został sprzedany […]

Rozważania na temat Parszy nr 35 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 38:1-30; Księga Izajasza 37:31-37; Ewangelia św. Mateusza 1:1-17     Pierwszą, pojawiającą się tutaj kwestią jest chronologia. Rozdział rozpoczyna się nieco dwuznaczną frazą: „W owym czasie …” To samo wyrażenie występujące w Genesis 21:22, zostało użyte do wskazania czasu w bezpośrednich ramach narracyjnych, dlatego na początku możemy tak samo postrzegać i to. Zatem moglibyśmy […]

Rozważania na temat Parszy nr 34 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 37:1-36; Księga Jeremiasza 38:1-13; Ewangelia św. Mateusza 3:13-17     Ta parsza rozpoczyna się tak, jak ostatnia, zwyczajowym nagłówkiem dla wykazu pokoleń. Ale podczas, gdy lista rozpoczyna się słowami: „A oto dzieje rodu Jakuba”, to narracja kontynuuje wstępem do historii Józefa, zamiast spodziewanych wykazów pokoleń. Dlaczego? A jest to z tego powodu, aby pokazać […]

Rozważania na temat Parszy nr 33 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 35:9-36:43; Księga Izajasza 43:1-7; Ewangelia św. Mateusza 11:25-30     W tej oto parszy, Boża obietnica przymierza dana Abrahamowi, która została ponowiona wobec Izaaka, przekazywana jest Jakubowi. A jak możemy się spodziewać, odnowienie i utrzymanie przymierza jest inicjowane przez Boga, nie przez człowieka. Bóg przemawia do Jakuba, a następnie mu się ukazuje (Genesis 35:1.9). […]

Rozważania na temat Parszy nr 32 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 33:18-35:8; Księga Nahuma 1:12-2:5; Ewangelia sw. Mateusza 5:38-48     Nasz dzisiejszy tekst zawiera historię zagłady miasta Sychem z rąk synów Jakuba. Na wstępie, parsza szczegółowo określa, że Jakub dotarł „szczęśliwie” do miasta Sychem. Słowo przetłumaczone jako „szczęśliwie” to szalem, wywodzące się z tego samego rdzenia, co słowo szalom, „pokój”. Samo słowo oznacza „kompletny” lub „całkowity”, a tym samym, […]

Rozważania na temat Parszy nr 31 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 32:3-33:17; Księga Abdiasza 1:1-15; List św. Jakuba 1:1-12     W naszej dzisiejszej części Tory jest mocno zakorzeniona fundamentalna myśl, że ci, których wybrał Bóg, są w stanie wchodzić w interakcje z Nim na bardzo osobistym poziomie. Niepodobny do odległych bogów pogańskich narodów, Bóg Izraela, przybliża się do Swoich wybrańców oraz styka się z […]

Rozważania na temat Parszy nr 30 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 31:3-32:2; Księga Jeremiasza 30:10-16; List św. Jakuba 4:1-12     Gdy czytamy historię Jakuba, to przypominają się nam słowa Pawła, gdy głęboko rozmyślał nad historią Izraela: „A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” – I List do Koryntian 10:11 Sytuacje […]

Rozważania na temat Parszy nr 29 w cyklu 3 letnim – Tim Hegg

Genesis 30:22-31:2; I Księga Samuela 1:1-11; Dzieje Apostolskie 13:16-41     Oto w naszym tekście na ten Szabat mamy bardzo interesującą historię złego potraktowania Jakuba przez Labana. Sposób w jaki traktuje swojego własnego zięcia, ukazuje prawdziwy stan serca Labana, podczas gdy odpowiedź Jakuba stanowi wzór uczciwości. Jak często powtarzało się to w historii rodziny Jakuba, […]