Chuck Missler – Powrót Nefilim?

W poprzednim artykule „Upadli Aniołowie czy Setyci?” powiedzieliśmy o ważności zrozumienia Księgi Rodzaju 6. Prosta prezentacja tekstu zdaje się wyraźnie ukazywać osobliwy związek upadłych aniołów z kobietami, w wyniku czego narodziła się rasa hybryd zwana „Nefilim” lub upadłymi.

Wymieniliśmy powody, dla których przyjmujemy pogląd „anielski” i dlaczego liberalna „setycka” interpretacja jest nieadekwatna.

Znaczenie poza zwykłe niezrozumienie prostolinijnego przedstawienia tekstu, pogląd „Setycki” również zaciemnia pojmowanie proroczych Pism.

 

Nefilim Po Potopie

Jeśli chodzi o Nefilim, Księga Rodzaju 6:4 zawiera również niedającą spokoju frazę: “… również i potem…” Widocznie te dziwne wydarzenia nie były ograniczone tylko do okresu przed potopem.

Wydaje się, że występuje tutaj nawrót tych rzeczy, których efektem byli niezwykli „giganci”, pojawiający się w kolejnych okresach, później w narracji Starego Testamentu, a w szczególności rasa gigantów Kanaanu.

Było tam wiele plemion, takich jak Refaim, Emim, Horim, i Zamzummim, gdzie byli giganci. [1] Królestwo Oga, króla Baszanu, było „krajem gigantów.” [2] Później znajdujemy również Arbę [3], Anaka, i jego siedmiu synów („Anakim”) również jako gigantów, wraz z osławionym Goliatem [4] i jego czterema braćmi. [5]

Kiedy Bóg objawił Abrahamowi, że będzie mu dana ziemia Kanaan, Szatan miał ponad 400 lat na rozmieszczenie swojego „pola minowego” składającego się z Nefilim! [6]

Kiedy Mojżesz wysłał swoich dwunastu szpiegów, aby przeprowadzili rozpoznanie ziemi Kanaan, powrócili oni z raportem o tym, że w tym kraju są giganci. [7] (Termin, który został tutaj użyty to Nefilim.) Ich lęk przed tymi strasznymi stworzeniami spowodował, że musieli wędrować po pustyni przez kolejne 38 lat.

Kiedy później Jozue i naród izraelski weszli do ziemi Kanaan, zostali oni pouczeni, aby z pewnych plemion wybić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko. [8] To uderza nas, jako niepokojąco brutalne. Wydaje się, że w ziemi Kanaan ponownie pojawił się „problem puli genowej”. (ang. gene pool problem)”

Wydaje się, że ci Refaim, Nefilim, i inni, zostali ustanowieni tam, jako przednia straż, aby powstrzymać Izrael przed zajęciem Ziemi Obiecanej. Czy był to również podstęp Szatana?

 

Dni Noego

Być może najbardziej bezpośrednim proroczym odniesieniem dotyczącym tych rzeczy, było osobliwe ostrzeżenie od samego naszego Pana, Jezusa:

A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. (Łuk 17:26)

Co to znaczy? Ostrzegał on także:

I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. (Łuk 21:25-26)

(Cytując ten werset Walter Martin uwielbiał pokazywać ręką „latający spodek”!)

Czy to możliwe, że UFO – i jego pasażerowie – są częścią scenariusza czasów ostatecznych?

 

Glina z Daniela 2

Słynny sen Nebukadnesara z 2 rozdziału Daniela wydaje się przedstawiać całą historię pogan, aż do czasu, gdy Bóg ostatecznie interweniuje i ustanawia swoje Królestwo.

Te różne metale, które występują w tym obrazie ze snu, są dobrze znane poważnym studentom proroctw biblijnych. [9] Nawet to znane powiedzenia „kolos na glinianych nogach”, pochodzi od tego fragmentu Pisma.

Ale co w tym obrazie jest reprezentowane przez „gliniastą ziemią”? Wydaje się być ona zmieszana, – lecz nie kompletnie – z żelazem.

Wydaje się, że jest to dziwna mieszanina z żelazem. Określenie „gliniasta ziemia” wskazuje na glinę powstałą z pyłu [10]; jest to biblijny idiom, który sugeruje śmierć. [11]

Kiedy Daniel interpretuje to dla nas, czyni on szczególnie prowokacyjną aluzję w wersecie 43:

To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się oznaczać spoistością, podobnie jak żelazo nie da się pomieszać z gliną. (Daniel 2:43; BT)

Daniel umieścił tutaj zaimek osobowy, oni, „zmieszają się oni przez ludzkie nasienie…” Jest to niezwykle sugestywne, kiedy patrzymy na to w świetle ostrzeżenia danego przez naszego Pana w Ew. Łukasza 17: 26, wydającego się kierować nas do bliższego przyjrzenia się Księdze Rodzaju 6.

Tylko, co (lub kto) są ci, którzy „zmieszają się … przez ludzkie nasienie?” Wydaje się to odnosić do jakiś istot, które same nie są z nasienia ludzkiego!

Czy to może wskazywać na powrót upadłych istot z Księgi Rodzaju 6? Rozważanie potencjalnego znaczenia tych wersetów z Daniela i ich implikacji dla przyszłego światowego ładu, wprawia umysł w osłupienie.

Czy ci „obcy” są tak płodni, że utworzą elektorat polityczny?

Czy będą miały miejsce incydenty z UFO, jako element misternego planu, który doprowadzi nas do pewnej agendy politycznej? Czy już to się zaczęło? Czy UFO i narastające uprowadzenia ludzi są częścią przygotowań do tego scenariusza?

 

Uprowadzenia przez UFO?

Wydaje się, że coraz większym problemem dla psychiatrów są doniesienia od ludzi, którzy twierdzą, że zostali uprowadzeni przez UFO. Te opowieści są zbyt dziwaczne, żeby je zaakceptować, ale też są zbyt częste i spójne, aby je zignorować. Co jest szczególnie niepokojące to to, że według szacunkowych danych, pochodzące z sondaży krajowych, wynika, że może to dotyczyć aż 3% populacji.

Prawdopodobnie najbardziej znanym badaczem w tej dziedzinie jest dr John E. Mack, który jest profesorem psychiatrii w szpitalu w Cambridge, Harvard Medical School. Napisał on ponad 150 artykułów dla profesjonalnych czasopism i jest byłym laureatem Nagrody Pulitzera, i na pewno wydaje się być tu autorytetem.

Zbadał on osobiście prawie sto takich przypadków i zaszokował środowisko psychiatrów oświadczeniem, iż wierzy, iż te istoty mogą być prawdziwe, i że ich pojawienie się może mieć na celu stworzenie rasy hybryd! [12]

Na konferencji w sprawie uprowadzeń, która odbyła się w M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology), Dr Mack zadał prowokacyjne pytanie: „Jeśli to, o czym te uprowadzone osoby mówią, że im się przytrafiło, nie wydarzyło się, więc co to było?” [13]

Czy może to być związane z powrotem do dziwnych wydarzeń z „Dni Noego?”

 

Czy Chrześcijanin Może Być „Uprowadzony?”

W naszej publikacji The Return of the Nephilim (Powrót Nefilim) przedstawiłem opinię, na podstawie rozważań z demonologii, że chrześcijanin nie może być uprowadzony.

W odpowiedzi na to otrzymałem kilka listów rzekomo obalających moje twierdzenie; miałem również interesującą rozmowę telefoniczną z dyrektorem w Universal Studios, który, jak się wydaje, ma dużą wiedzę w tej dziedzinie.

Wskazał on na to, że uczestniczył wraz z dr. Johnem Mack’iem w niektórych jego sesjach, jak również towarzyszył innymi badaczom i oświadczył, że się mylę. Zasugerował, żebym zbadał sprawę Andreasson.

Sprawa Andreasson dotyczyła wypełnionej Duchem Świętym chrześcijanki; jednakże raporty wskazują na to, że przyjęła ona zaproszenie do uczestnictwa w uprowadzeniu. [14] Nadal uważam, że chrześcijanin nie może być uprowadzony wbrew swojej woli.

To otwiera nowy temat demonologii, co wykracza poza ramy tego artykułu. (Nasza książka zawiera „Kwestionariusz dla Potencjalnych Uprowadzonych”, dla tych, którzy są zainteresowani tą sprawą.)

* * *

Dr Mark Eastman i ja właśnie wydaliśmy nową książkę, Alien Encounters, gdzie próbujemy zbadać biblijne implikacje coraz częściej pojawiających się raportów na temat UFO i ich pasażerów, oraz potencjalne prorocze znaczenie tego wszystkiego.

 

Przypisy

[1] Księga Rodzaju 14:5; 15:20; Ks. Powt. Prawa 2:10-12, 22
[2] Ks. Powt. Prawa 3:11, 13; Ks. Jozuego 12:4;13:12
[3] Ks. Jozuego 14:15; 15:13; 21:11
[4] 1 Samuela 17:4 i dalej
[5] 2 Samuela 21:16-22
[6] Ks. Rodzaju 15:13-21
[7] Ks. Liczb 13:33
[8] KS. Jozuego 6:21; 9:24; 10:28, 39; 11:24; Powt. Prawa 2:34; 7:2, 3; 20:16-17; i inne. 1 Sam 15:3, 8, 18, 19; Ps 137:8, 9.
[9] Zobacz nasze opracowanie „Iron Mixed With Clay” (Żelazo zmieszane z gliną)
[10] Mire [słowo aramejskie w tekście] wywodzi się z korzenia oznaczającego być zmiecionym; stąd kurz, brud.
[11] Refaim (giganci) są również tłumaczeni jako „śmierć”: Ps 88:10; Przyp 2:18; 9:18; 21:16; Iz 14:9; 26:14.
[12] John E. Mack, Abduction: Human Encounters with Aliens, Ballantine Books, NY, 1994, p.411.
[13] C.D.B. Bryan, Close Encounters of the Fourth Kind: Alien Abduction, UFOs, and the Conference at M.I.T., Alfred A. Knopf, New York, 1995, p.4.
[14] Jim Marrs, Alien Agenda, Harper Collins Publishers, New York, p.213-218.

Żródło: http://www.khouse.org/articles/1997/22/

 

Obrazek: Giovanni Lanfranco, Norandino and Lucina Discovered by the Ogre, 1624, Wikipedia.org

1 thoughts on “Chuck Missler – Powrót Nefilim?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *