Chuck Missler – Powrót Obcych? Jak było za Dni Noego

Napływ artykułów, książek i programów rozrywkowych dotyczących zagadnień UFO, kosmitów, i podobnych kwestii wciąż się utrzymuje. [1]

Wielu zastanawia się, czy ma to odniesienie lub związek z przepowiednią naszego Pana z Ewangelii Łukasza 17:26:

A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego.

Pojawienie się “Nefilim” było tym, co przyczyniło się do potopu za dni Noego. Kim oni byli? Czy obecne zainteresowanie możliwą ingerencją “obcych”, może jakoś być biblijnie znaczące?

Nefilim

Księga Rodzaju 6 wskazuje, że „synowie Boży” (B’nai Elohim) wzięli sobie za żony córki ludzkie, które urodziły „Nefilim”.

O co w tym wszystkim chodziło?

B’nai Elohim jest to termin, który odnosi się do aniołów. Występuje on cztery razy w Starym Testamencie [2] oraz jest przetłumaczony, jako „aniołowie Boży” w starożytnym przekładzie Septuaginty. [3]

Wtargnięcie pewnych aniołów do ludzkiej rodziny zaowocowało nienaturalnym potomstwem, nazywanym Nefilim, co wywodzi się od hebrajskiego słowa nafal (upaść) albo Upadli. (Grecka Septuaginta oddaje ten termin, jako giganci, co w rzeczywistości oznacza „urodzeni na ziemi”. Jest to najczęściej mylone, jako oznaczające „olbrzymów”, – czym, jak się złożyło, oni również byli.)

 

„Linia Seta?”

Wczesny kościół interpretował B’nai Elohim jako aniołów, aż do schyłku IV wieku: Justyn Męczennik, Athenagoras, Cyprian, Euzebiusz, i inni ( również Józef Flawiusz, Filon z Aleksandrii oraz Apokryfy uznawały ten pogląd).

Kelsos i Julian Apostata wykorzystali te starsze powszechne wierzenia do atakowani chrześcijaństwa. Cyryl z Aleksandrii, w odpowiedzi na to, odrzucił stanowisko ortodoksyjne.

Juliusz Afrykański (rówieśnik Orygenesa) przedstawił teorię, że „synowie Boży” zwyczajnie odnoszą się do genealogicznej linii Seta, który był oddany zachowaniu prawdziwego wielbienia Boga.

Na pozór bardziej atrakcyjna, „teoria linia Seta” przyjęła się w Średniowiecznym Kościele, i wielu wciąż wyznaje ten pogląd.

Pogląd ten jednakże, ma szereg poważnych problemów. Nic nie wskazuje na to, że Setyci wyróżniali się w pobożności; nie zostali oni wyłączeni z obwinienia o powszechną niegodziwość, która to sprowadziła powódź.

W rzeczywistości, syn Seta Enosz był tym, który wprowadził odstępstwo do tego świata. Jest to ukryte przez błędne tłumaczenie w Księdze Rodzaju 4: 25, gdzie powinno być:

„… wtedy ludzie zaczęli bezcześcić imię Pana.” [4]

Ponadto, gdy wierzący poślubia niewierzącego, nie rodzi się nienaturalne potomstwo! Oraz „córki ludzkie” nie zostały potraktowane inaczej w potopie. Wszyscy zginęli. [5]

( Nawiasem mówiąc, Nefilim nie zaginęli kompletnie wraz z potopem. Księga Rodzaju 6:4 wzmiankuje, „…również i potem,…” Znajdujemy synów Anaka, Anakitów, później w Starym Testamencie. [6]

 

Przyczyna Potopu

To było wtargnięcie tych dziwnych istot do ludzkiego życia, co sprowadziło potop za Noego. Potop został poprzedzony czterema pokoleniami proroków/kaznodziei, którzy ostrzegali o nadchodzącym sądzie: Henoch, Matuzalem, Lamek i Noe.

Wydaje się, że była to część podstępu Szatana, aby skazić linię Adama, co miało zapobiec spełnieniu Mesjańskiego Odkupienia. Noe był najwyraźniej unikalny w tym, że jego genealogia wciąż była nieskażona. [7]

Owe dziwne wydarzenia, które doprowadziły do potopu są również opisane w starożytnych mitologiach. [8]

Legendy o greckich „tytanach”, – będących po części ludźmi, po części bogami – obejmują te same wspomnienia. [9]

(Grecki słowo tytan jest językowo powiązane z chaldejskim sheitan i hebrajskim szatan.)

 

Aniołowie, którzy zgrzeszyli

Biblii mówi wiele na temat aniołów. Mogą oni pojawiać się w ludzkiej postaci [10], mówili jak ludzie, brali ludzi za rękę, nawet jedli ludzkie jedzenie [11], są zdolni do bezpośredniej walki fizycznej [12], niektórzy z nich są głównymi siłami stojącymi za światowymi potęgami. [13] Nie żenią się (w niebie) [14], ale najwyraźniej są (lub byli) w stanie dopuścić się wielkiej intrygi. [15]

O tych dziwnych wydarzeniach z 6 rozdziału Księgi Rodzaju wspomina również Nowy Testament. Piotr odnosi się do wydarzeń poprzedzających potop Noego:

Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd” 2 Piotra 2:4

( Peter używa terminu tartarus, który jest tu tłumaczony, jako piekło. Był to grecki termin na oznaczenie „mrocznej krainy cierpienia, otchłani ciemności w niewidzialnym świecie.” Iliada Homera przedstawia tartarus jako będący „tak daleko poniżej Hadesu, jak ziemia poniżej Nieba …”)

Również w liście Judy, jest o nich mowa:

aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu; tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to.” List Judy 1:6,7

Pismo Święte ostrzega przed kontaktami ze światem duchowym. Kara, która spadła na aniołów, którzy zgrzeszyli, miała na celu podkreślić poważny charakter odstępstwa: istoty wyższego rzędu niż my zostały zrzucone w mroczne miejsce odosobnienia, gdzie pozostają one przez tysiące lat.

Bóg nie zmienił swojego stosunku do nich; czas nie złagodził powagi ich grzechu. Fałszywi nauczyciele są przypisani na potępienie.

 

Powrót „Synów Bożych”?

Jest wielu, którzy uważają, że ostatnie powikłania z „obcymi” są również demoniczne i stanowią kolejny element poprzedzający czasy końca. Niektórzy uważają też, że Nadchodzący Światowy Przywódca, może chwalić się „pokrewieństwem z obcymi”. Byłoby to zgodne z innymi rzeczami, które możemy wywnioskować z Pisma Świętego.

(Ten, który powstrzymuje – w org. The Restrainer – z 2 List do Tesaloniczan 2, możne powstrzymywać znacznie więcej niż podejrzewamy! Kiedy zostaje on usunięty, świat doświadcza kilku zaskakujących niespodzianek!)

W międzyczasie, co jest naszą bronią ochrony przed takimi rzeczami? My rzeczywiście „bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

Nasza zbroja jest dobrze zdefiniowana w Liście do Efezjan 6:10-17.

Nieprzygotowanych czekają przykre niespodzianki. Zawsze. Czy odrobiliście swoją pracę domową?

 

PRZYPISY:

 1. Wsród książek są: William M. Alnor, UFO’s in the New Age, 1992; I.D.E. Thomas, The Omega Conspiracy, 1986; Timothy J. Dailey, The Millennial Deception, 1995; David Allen Lewish and Robert Shreckhise, UFO: End-Time Delusion, July 1991
 2. Hiob 1:6; 2:1; 38:7, jak również Księga Rodzaju 6.
 3. Jest to tłumaczenie Starego Testamentu na grekę, z trzeciego wieku przez Chrystusem. Wiele cytatów w Nowym Testamencie pochodzi z tego tłumaczenia.
  Targum Onkelos : „… odstąpili od modlitwy w Imię”; podobnie występuje to w Targum Jonatana; Kimchi, Rashi i inni starożytni żydowscy komentatorzy zgadzają się z tym. Hieronim wskazuje, że była to opinia wielu Żydów w jego czasach . Majmonides, Komentarz do Miszny (będący integralną częścią Talmudu), 1168 r. n.e., przypisuje początek bałwochwalstwa dniom Enosza.
 4. 2 Piotra 2:5.
 5. Księga Liczb 13:3; Księga Powtórzonego Prawa 3:11; Amos 2:9; 2 Samuela 21:15-22.
 6. Księga Rodzaju 6:9.
 7. John Fleming „Fallen Angels and the Heroes of Mythology
 8. Oni zbuntowali się przeciwko ich ojcu Uranosowi (Niebo) i po długiej walce zostali pokonani przez Zeusa i strąceni do Tartaru, termin używany przez Piotra w odniesieniu do piekła (2 Piotra 2:4).
 9. Księga Rodzaju 19:5, 10, 16.
 10. Księga Rodzaju 18:8; 19:3, 16.
 11. Śmierć pierworodnych w Egipcie, Księga Wyjścia 12; Sodoma i Gomora , Księga Rodzaju 19; 185,000 żołnierzy zabitych , 2 Ks. Królewska 19:35.
 12. Daniel 10.
 13. Mateusza 22:30.
 14. Księga Rodzaju 6:1-2; 2 Piotra 2:4; Judy 6.

Źródło: www.khouse.org/articles/1996/43/

Artykuł ten został pierwotnie opublikowany w: January 1996 Personal Update News Journal.

 

Obrazek: Alexandre Cabanel, Fallen Angel, 1868, Wikiart.org

1 thought on “Chuck Missler – Powrót Obcych? Jak było za Dni Noego”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *